اصلاح مواد (۷) و (۱۶) آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

آیین نامه و دستور العمل ها

اصلاح مواد (۷) و (۱۶) آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۸:۱۶:۴۶ | دسته بندی: دستورالعمل هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۵٫۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۹۷٫۱۰۰٫۰۲ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۴ وزارت مسکن و شهرسازی و […]

آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

آیین نامه و دستور العمل ها

آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۸:۱۶:۳۷ | دسته بندی: دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و […]

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید

آیین نامه و دستور العمل ها

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۸:۱۶:۲۰ | دسته بندی: دستورالعمل شماره‌ : .۵۲۲۵۹ت ۳۱۷۶۶ه¨ تاریخ : ۱۳۸۳٫۹٫۱۵ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۹٫۴ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه‌شماره ۶۴۸۲٫۹۵۷۵۱ه¨.ب مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۷ تصویب نمود: […]

طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها

آیین نامه و دستور العمل ها

طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۸:۱۶:۱۱ | دسته بندی: دستورالعمل هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۴/۱۰۰ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۴ وزارت مسکن و شهرسازی، و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور امکان و […]

آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرحهای هادی روستایی بر اساس ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن

آیین نامه و دستور العمل ها

آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرحهای هادی روستایی بر اساس ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۸:۱۶:۰۱ | دسته بندی: دستورالعمل ماده ۱ مفاهیم برخی از واژه‌های به کار رفته در این آئین‌نامه به قرار زیر میباشد:  الف ـ “روستا” ـ روستا مجموعه‌هایست زیستی (مسکونی ـ تولیدی) که رابطه ارگانیکی با طبیعت و […]

آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید

آیین نامه و دستور العمل ها

آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۸:۱۵:۵۱ | دسته بندی: دستورالعمل هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۷۹/۱۰۰/۲ مورخ ۱۳۸۱/۴/۱۸ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (۱۵) قانون ایجاد شهرهای جدید – مصوب ۱۳۸۰ – آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود […]