فرصت بازدید از ۵۰ اثر معماری راه یافته به بخش نهایی مسابقه بین المللی آیلند   و نیز فرصت شغلی برای تمام معماران ساعت ۱۶ سه شنبه ۵ تیرماه سال جاری، مجموعه فرهنگی آسمان میزبان معماران و استادانی است که ...