کاشان (روند توسعه وشکل گیری شهر کاشان در بستر تاریخ )

ثریا بیرشک، وزارت راه و شهرسازی، شرکت باز آفرینی شهری ایران، ۱۳۹۹، ۱۹۹ص
کتاب حاضر مجموعه‌ای از مطالعات، تحقیقات و نقشه هایی است که با دست توسط نگارنده ترسیم شده و بیش از چهل سال به آن پرداخته شده، چگونگی و شکل‌گیری و نحوه توسعه شهر کاشان را ریشه‌‌یابی و معرفی کرده است. اقوام کوچ‌نشین «کاسی» ازحوزه فلات پالمیر از شمال شرقی ایران، شرق دریای کاسپین به سمت جنوب روانه شدند و فلات مرکزی ایران در دامنه کوه‎های کرکس را مکان مناسبی برای اسکان و ایجاد زیستگاه‌های خود یافتند. دشت کاسان که بعد ها دشت کاشان نامیده شد، پایگاه یکی از اولین تمدن‌های بشر، یعنی تپه سیلک نیز در این مکان شکل گرفته است. نگارنده محدوده‌ای متشکل از باغ‌های فین، تپه سیلک، شهر قدیم و تاریخی کاشان را که در کمتر از ۲۰*۱۰کیلو متر مربع قرار گرفته است، موزه زنده و پایدار هفت هزار سال تاریخ معماری و شهرسازی ایران دردشت کاشان معرفی می‌نماید.