«طرح تامین مسکن در شهر تهران» با عنوان طرح «پیشگام» برای اجرا در بافت فرسوده به عنوان یکی از اقدامات دولت و شهرداری در جهت نوسازی و بهسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده مطرح شده است. قرار است طی یک ...