عنوان کتاب 📝به قلم الکس کریگر و ویلیام ساندرز ترجمه و افزوده ها: _دکتر سینا رزاقی اصل _دکتر کسری کتاب اللهی   پیشگفتار: _دکتر مرتضی میرغلامی چاپ زمستان ۱۳۹۹ انتشارات...