دسته : قوانین شهری

مفاهیم اولیه حقوق شهری

مفاهیم اولیه حقوق شهری

مفاهیم اولیه حقوق شهری                                                                                               حقوق رشته‌هاي حقوق به دو دسته عمده : حقوق عمومي و حقوق خصوصي؛ و از جهت ديگر به دوشاخه : حقوق داخلي و...

06:009