riazat, Author at انجمن شهرسازی ایران - صفحه 14 از 14
۰۳ / ۰۳ / ۱۴۰۱۰۳ / ۰۳ / ۱۴۰۱

riazat

تعریف آماده سازی زمین

مجموعه عملیاتی است که زمین را برای احداث مسکن (ساختمان) مهیا می سازد. شامل: الف: عملیات زیر بنایی اقبیل تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، تامین شبکه های...

07:00

طراحی شهری

معرفی رشته طراحی شهری در مقطع کارشناسی ارشد تعاریف ارائه شده در مورد طراحی شهری بسیار زیاد و بر اساس دیدگاه افراد مختلف، متفاوت می‌باشد. از زمانی که مربوط به...

08:00