«فرازهای سیما در سالی پُر گردنه» - انجمن شهرسازی ایران