طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي - انجمن شهرسازی ایران
طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی

ردیف

عنوان پروژه

محقق

ناظر طرح

تاریخ انعقاد

قرارداد

مدت

قرارداد (ماه)

میزان پیشرفت (%)

وضعیت طرح

۱

نظریه دین شناختی توسعه شهر و مسکن

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

آقای دکتر اسلامی

۱۳۷۷

۱۶

۱۰۰

خاتمه یافته

۲

تعریف جامعی از هویت معماری و شهرسازی اسلامی

دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای مهندس مروت

۱۳۷۸

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۳

تدوین وظایف مدیریت شهری با هدف توسعه اختیارات آن به کلیه جنبه های خدمات شهری

دکتر ابراهیمی

آقای دکتر مصطفی عباس‌زادگان

۱۳۷۸

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۴

تدوین دستور العمل و راهنمای طراحی شهری (نمونه منطقه ای از تهران یا دیگر شهرهای کشور)

آقای دکتر ذکاوت

آقای دکتر غفاری

۱۳۷۸

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۵

تجدید نظر در تعاریف مفاهیم و محتوای طرح­های توسعه شهری

آقای مهندس سعیدنیا

آقای دکتر ماجدی

۱۳۷۸

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۶

تدوین اصول کلی معماری و شهرسازی اسلامی و ایرانی با تاکید بر طراحی شهری

۰

متوقف شده

۷

تدوین ضوابط مکانیابی و طراحی شهرک های صنعتی

آقای مهندس سید محسن دادگر

آقای دکتر زبردست

۱۳۷۸

۹

۱۰۰

خاتمه یافته

۸

تدوین قانون جامع و طراحی ساختار یکپارچه توسعه و عمران کشور (مرحله اول – بررسی قوانین کنونی شهرسازی و تدوین قانون شهرسازی موجود کشور)

آقای مجید احسن

خانم مهندس مالک

۱۳۷۸

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۹

بررسی تجربیات جهانی در مورد تهیه و اجرای طرح های کالبدی ملی و منطقه ای و میزان انطباق آن با روشهای مورد عمل در ایران

آقای دکتر توفیق

آقای دکتر زبردست

۱۳۷۸

۱۸

۱۰۰

خاتمه یافته

۱۰

برنامه ریزی ساختاری – راهبردی توسعه شهری: تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران

مهندسان مشاور فرنهاد

آقای مهندس صالحی

۱۳۷۸

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۱۱

طرح شهرسازی مشارکتی در خصوص مدیریت شهری (U.M.P)

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران – خانم دکتر سیمین حناچی

آقای مهندس نورانی و آقای مهندس عمرانی

۱۳۷۸

۱۰

۱۰۰

خاتمه یافته

۱۲

بررسی اصول شکل گیری گسترش شهرهای ایرانی در گذشته و حال

دانشگاه تهران (مهندس سعید نیا)

آقای مهندس توسلی

۱۳۷۸

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۱۳

تهیه ضوابط مکان یابی و الگوی معماری و ساخت و مرمت و زیباسازی مساجد

دانشگاه شهید بهشتی(دکتر زرگر)

آقای مهندس مصطفوی

۱۳۷۷

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۱۴

اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری

دانشگاه تهران(دکتر عزیزی)

گروه نظارت

۱۳۷۷

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۱۵

راه های استفاده از تجربیات ارزشمند و میراث غنی معماری و شهرسازی گذشته در سیمای شهرهای امروزی

مهندسین مشاور نقش

دکتر حمید ندیمی

۱۳۷۸

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۱۶

تامین منابع مالی مدیریت شهری و امکان افزایش آن

دکتر امید میربها

خانم رفیعی

۱۳۷۸

۱۲

۷۵%

در دست انجام

۱۷

ارزیابی قابلیت‌های اجرایی طرح‌های جامع شهرستان

مهندسین مشاور پارت

مهندس قاهری

۱۳۷۸

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۱۸

بررسی عناصر و عوامل مؤثر در شکل گیری سیمای شهری

دانشگاه شهید بهشتی

مهندس ناصر بنیادی

۱۳۷۸

۱۸

۷۵%

در دست انجام

۱۹

طراحی تشکیلات و ساختار مناسب مدیریت شهری

دکتر کامروا

دکتر مزینی

۱۳۷۸

۱۲

متوقف شده

۲۰

تاثیر فرهنگ اسلامی بر معماری و طراحی خانه و محله

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر حمید ندیمی

۱۳۷۸

۱۸

۳۵

در دست انجام

۲۱

طراحی نظام کنترل و نظارت بر فرآیند توسعه شهرها

مهندس جوادی

مهندس عمرانی

۱۳۷۸

۱۰

۱۰۰

خاتمه یافته

۲۲

طراحی نظام مدیریت و تهبه طرح‌های توسعه و عمران

مهندسان مشاور آوند طرح

مهندس حبیب اللهیان

۱۳۷۸

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۲۳

ضوابط مکان یابی و بلند مرتبه سازی و تکمیل ضوابط طراحی و اجرا در شهرها بر حسب اولویت و ضرورت

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران (خانم امکچی)

آقای دکتر کامروا

۱۳۷۸

۱۴

۱۰۰

خاتمه یافته

۲۴

طراحی نحوه ارتباط و هماهنگی مدیریت شهری با دستگاه ها و نهادهای بخشی، صنفی و تخصصی

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

خانم مهندس بیات سرمدی

۱۳۷۸

۱۰

۱۰۰

خاتمه یافته

۲۵

بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری مجموعه‌های شهری و توسعه منفصل شهری و ناهنجاری سکونتگاه‌های خودرو در حاشیه شهرهای بزرگ کشور

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

آقای مهندس کلالی

۱۳۷۸

۱۵

۶۵%

متوقف شده

۲۶

طبقه بندی خدمات شهری در نظام سلسله مراتبی شبکه شهری کشور

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

آقای دکتر شفیق

۱۳۷۸

۱۰

۱۰۰

خاتمه یافته

۲۷

بررسی و تعیین خط مشی‌های مناسب برای تشکیل پایگاه اطلاعات جغرافیایی (جهت تهیه طرح های کالبدی منطقه ای، ناحیه‌ای، مجموعه شهری و روستایی)

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

آقای مهندس مدنی کاشانی

۱۳۷۸

۱۰

۱۰۰

خاتمه یافته

۲۹

بازنگری و به روزآوری آیین نامه طراحی راه‌های شهری

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

آقای مهندس شهیدی

۱۳۷۸

۱۶

۱۰۰

خاتمه یافته

۳۰

طراحی مدل فراگیر بانک اطلاعات مدیریت شهری

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

مهندس اخلاصی ومهندس عمرانی

۱۳۷۸

۱۰

۱۰۰

خاتمه یافته

۳۱

اصول و معیارهای توسعه پایدار شهری در ایران

آقای دکتر ناصر محرم نژاد

آقای مهندس صالحی

۱۳۷۸

۱۰

۱۰۰

خاتمه یافته

۳۲

طرح جامع تحقیقات شهرسازی و معماری کشور

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

دکتر زبردست

۱۳۸۰

۱۶

۱۰۰

خاتمه یافته

۳۳

تدوین اصول و ضوابط طراحی فضاهای شهری و بناها و تنظیم روابط بین آن‌ها

دکتر پاکزاد

مهندس بنیادی

۱۳۷۸

۹

۱۰۰

خاتمه یافته

۳۴

طراحی شهری و جایگاه آن درسلسله مراتب توسعه شهری در کشور

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز

دکتر گلکار

۱۳۷۸

۱۰

۱۰۰

خاتمه یافته

۳۵

مناسب سازی خیابان‌های موجود برای پیاده روی با تاکید بر طراحی شهری

شرکت عمران و بهسازی شهری

دکتر کریمی

۱۳۷۸

۱۲

۵۰

متوقف شده

۳۶

اصول و معیارهای بهسازی ونوسازی بافت قدیم (توسعه از درون)

شرکت عمران و بهسازی شهری

دکتر حبیبی

۱۳۷۸

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۳۷

اندازه شهر (City Size)

دانشگاه تهران

دکتر توفیق

۱۳۷۸

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۳۸

تدوین آموزش‌های عمومی شهرسازی و معماری برای چاپ در کتب درسی

دانشگاه تهران

دکتر علاقه بندان

۱۳۷۸

۱۲

۳۰

متوقف شده

۳۹

تشکیل بانک اطلاعات عوامل مؤثر در شهرسازی به طور جامع

شرکت مهندسی آمایشگر

مهندس کلالی و مهندس تاجوک

۱۳۷۸

۸

۱۰۰

خاتمه یافته

۴۰

تعریف مجموعه‌های شهری و تعیین شاخص‌های تبیین مجموعه شهری

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

دکتر زبردست

۱۳۷۷

۵

۱۰۰

خاتمه یافته

۴۱

تدوین اصول و معیارهای طراحی حوزه‌های آبریز سدهای کشور و حرائم آن در طرح‌های منطقه ای

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

مهندس حبیب الهیان

۱۳۷۸

۳

۱۰۰

خاتمه یافته

۴۲

تدوین اصول و معیارهای طراحی حوزه نفوذ آزاد راه ها درطرح های منطقه ای

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

مهندس حبیب الهیان

۱۳۷۸

۴

۱۰۰

خاتمه یافته

۴۳

زمین شهری و نقش آن در توسعه شهری(گذشته و آینده)

دانشگاه تهران

کمیته نظارتی

۱۳۷۸

۱۰

۱۰۰

خاتمه یافته

۴۴

تدوین برنامه جامع بازشناسی و احیای معماری و شهرسازی اسلامی

مهندسین مشاور پارت

دکتر هادی ندیمی

۱۳۷۸

۱۰

۱۰

متوقف شده

۴۵

مدیریت و راهبری طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری و ایجاد بانک واژه‌ها و مفاهیم اسلامی

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

 

۱۳۷۹

۷سال

۱۰۰

خاتمه یافته

۴۶

ارزیابی کمی و کیفی طرح‌های مطالعاتی انجام شده در حوزه معاونت شهرسازی و معماری

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

 

۱۳۷۹

۱۰

۱۰۰

خاتمه یافته

۴۷

تبیین وظایف دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی ذیربط و تدوین راهکارها و اصلاحات قانونی جهت ساماندهی به سیمای شهری در ایران و ایجاد هویت شهری

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

آقای مهندس دانشیان

۱۳۸۲

۱۲

۷۵

متوقف شده

۴۸

طرح تحقیق در اهداف و روشهای شهرسازی نوین

آقای مهندس غمامی

آقای دکتر زبردست

۱۳۸۱

۲۴

۱۰۰

خاتمه یافته

۴۹

نقش ارتباطات نوین در معماری و شهرسازی آینده

آقای مهندس نجفی

خانم دکتر داود پور

۱۳۸۱

 

۱۰۰

خاتمه یافته

۵۰

اصلاح روشهای عملی تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری در ایران (بر اساس رویکرد ساختاری – راهبردی)

مهندسان مشاور فرنهاد

آقای مهندس پوستی

۱۳۸۱

 

۱۰۰

خاتمه یافته

۵۱

تدوین قانون جامع و طراحی ساختار یکپارچه توسعه و عمران کشور (مرحله دوم )

آقای احسن

خانم ها مالک وهندس صادق وزیری

۱۳۸۱

۱۴

۱۰۰

خاتمه یافته

۵۲

بررسی میزان تحقق کاربری‌های عمومی و خدماتی مصوب طرح‌های توسعه شهری در کلانشهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج و بررسی علل تعویق در اجرای آنها

جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

مهندس حمزه‌ای

۱۳۸۲

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۵۳

بررسی تطبیقی تشکیلات اداری و اجرایی و تحلیل راه کارهای مالی در برنامه ریزی توسعه شهری

دکتر عبدالله‌خان گــرجی

دکتر زبردست

۱۳۸۱

۱۸

۱۰۰

خاتمه یافته

۵۴

مطالعه نیازهای فرهنگی – اجتماعی ۹ شهر جدید هشتگرد، صدرا، بهارستان، مجلسی، سهند، پولاد شهر، گلبهار، پرند و مهاجران

مرکـز مطالعاتی و تحقیقاتی آقایان سعیدی‌رضوانی

دکتر داودپور

۱۳۸۲

۶

۱۰۰

خاتمه یافته

۵۵

اصول و معیارهای ساماندهی و ضوابط و مقررات سیمای شهری

خانم دکتر رضازاده

دکتر بهزادفر

۱۳۸۰

۱۸

۱۰۰

خاتمه یافته

۵۶

تبیین عوامل مؤثر در ساماندهی سیمای شهری و تدوین پیش نویس ضوابط هماهنگ سازی سیمای شهری در شهرهای دو منطقه کویری و خزری از شش منطقه اقلیمی کشور

مرکز مطالعات و تحقیقاتی شهرسازی و معماری – دکتر محمودی

مهندس میرحسینی

۱۳۸۲

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۵۷

بررسی در اصول و ضوابط طراحی هماهنگ و پیش بینی ساماندهی به سیمای روستاهای کشور

مرکز دکتر عباس زادگان

دکتر عیسی حجت

۱۳۸۲

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۵۸

نقش مشارکت مردم در بهسازی بافتهای تاریخی و ارزیابی میزان همکاری مردم و چالش‌های پیش رو در مشارکت مردم در طرح‌های توسعه شهر

مرکز

مهندس مشهدی‌زاده

۱۳۸۲

۱۲

۶۰

در دست انجام

۵۹

بررسی تطبیقی بافتهای تاریخی ۸ شهر نمونه (سمنان گرگان، تهران، شیراز، کرمان، مشهد، اراک و اصفهان) در کشور و تاثیرات طرحهای توسعه شهری و به ویژه طرحهای بهسازی و عمران شهری بر آنها

دکتر منصور فلامکی

دکتر وحدتی

۱۳۸۱

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۶۰

مطالعه در ضوابط معماری و ساختمانی مورد عمل در کشورهای پیشرفته و انطباق آن با شرایط ایران و تدوین مقررات معماری ایران

مرکزدکتر دشتی و دکتر ذاکرحقیقی

دکتر حناچی

۱۳۸۱

۶سال

۱۰۰

خاتمه یافته

۶۱

آسان سازی و بکارگیری و ارزیابی اجرایی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ویژه معلولین جسمی – حرکتی

مهندس نورانی

مهندس فتحی‌زاده

۱۳۸۱

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۶۲

معماری بناهای یادمانی معاصر در کشور

آقای غضبان‌پور و مهندس ابـام

مهندس میرحسینی و مهندس دانشیان

۱۳۸۱

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۶۳

بررسی تاثیرات مصوبات موردی در دهه اخیر کمیسیون های ماده ۵ در زمینه افزایش تراکم ساختمانی در کلان شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و کرج

جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

مهندس معزی

۱۳۸۲

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۶۴

ارزیابی میزان توفیق و کارایی ضوابط و مقررات ساختمانی در توسعه شهرها

مهندس عمرانی پور

مهندس میثاقیان وخانم مهندس احمدی

۱۳۸۲

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۶۵

تدوین و استخراج اصول و ضوابط منظر و سیماسازی ورودی شهرها

مهندس ابلقی

دکتر کیانی

۱۳۸۲

۱۶

۱۰۰

خاتمه یافته

۶۶

تدوین ضوابط ایمن سازی فضاهای شهری به لحاظ ایمنی شهروندان و ییشگیری از جرایم

دکتر اسماعیل صالحی

خانم مالک و

۱۳۸۲

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۶۷

تدوین معیارها و دستور العمل‌ها و راهکارهای مشارکت مردمی و نهادهای مختلف در نظارت بر تهیه طرح های محلی، ناحیه‌ای و جامع شهری با نگاهی به تجربیات جهانی (نمونه موردی تدوین ضوابط طراحی واحدهای مسکونی بم)

مهندس عبدالرضا گلپایگانی

مهندس میرحسینی

۱۳۸۲

۹

۱۰۰

خاتمه یافته

۶۸

میزان و تاثیر شهرسازی معاصر غرب بر ساخت و ساز بافت شهرهای سنتی ایران

مرکزمهندس مهدوی نژاد

دکتر علی اصغر محمد مرادی

۱۳۸۴

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۶۹

مستند سازی ابنیه تاریخی معماری ایران (نمونه‌های موردی مستند سازی بازارهای ایران)

جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

مهندس دانشیان

۱۳۸۵

۱۲

۱۰۰

خاتمه یافته

۷۰

بررسی موقعیت و مکانیابی یادمان‌های شهری در پایتخت

مهندس مصطفی کاظمی

مهندس بنیـادی

۱۳۸۳

۶

۱۰۰

خاتمه یافته

 

ادامه در صفحه دوم

فهرست مطالب

5/5

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

  • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
  • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
  • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
  • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

سبد خرید شما

موردی یافت نشد
جمع فرعی تومان۰
حمل دریایی تومان۰
مالیات تومان۰
جمع تومان۰
0
دریافت نوتیفیکیشن از Urbanity.ir آیا می خواهید از جدید ترین مطالب و آموزش ها و تخفیف ها بدون سر زدن به سایت باخبر شوید؟ خیر بله