آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي - انجمن شهرسازی ایران
آیین نامه و دستور العمل ها

آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۸:۱۶:۳۷ | دسته بندی: دستورالعمل

آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری
مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

شماره‌ : .۱۱۴۸۳ت ۲۹۷۸۲ه

تاریخ : ۱۳۸۳٫۰۳٫۱۰
وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون ـ وزارت کار و امور اجتماعی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۳٫۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی‌، کشور،تعاون و کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۱) قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای‌امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مصوب ۱۳۸۱ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون‌مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 

ماده ۱ ـ در اجرای این آیین‌نامه‌، محدوده (قانونی‌) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده‌ روستا عبارت از محدوده‌ها و حریم‌هایی می‌باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجادشهرک و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشند.

ماده ۲ ـ منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (۱) قانون‌، برخورداری از کاربری مسکونی درمحدوده ( قانونی‌) طبق طرحهای مصوب جامع‌، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید می‌باشد

ماده ۳ ـ کلیه مقررات این آیین‌نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین‌، برای کلیه‌اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی‌، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم‌الاجرا است‌.

ماده ۴ ـ واگذاری‌، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای‌دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی‌، شهرداریها و شرکتهای‌دولتی‌، بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی‌اقدام می‌کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است‌.

ماده ۵ ـ هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست‌ممنوع است‌.

ماده ۶ ـ هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی‌، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال‌در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل‌الیه‌، دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن درآن خواهد بود

ماده ۷ ـ کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (۶) این آیین‌نامه مورد نقل و انتقال قرارمی‌گیرند، قابل تغییر توسط کمیسیونهای ماده (۵) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری‌اسلامی ایران – مصوب ۱۳۵۹ – و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضاهای‌متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه‌های مربوط‌، شهرداریها و سایر اعضا و طرح این تقاضا درجلسات کمیسیونها و مراجع مذکور ممنوع است‌.

ماده ۸ ـ کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی ‌می‌باشند، موظفند شماره‌، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری ‌زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان‌، به طور کتبی درتوافقنامه‌ها، صورتجلسات‌، ابلاغیه‌ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.

ماده ۹ ـ استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین درمقیاس مناسب طبق سند مالکیت‌، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهار
نظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل‌می‌نماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.

ماده ۱۰ ـ مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع ‌واگذار کننده زمین‌، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند

تبصره ـ در صورت کامل نبودن مدارک‌، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول‌ استعلام‌، کسری مدارک را به دستگاه استعلام کننده اعلام نمایند

ماده ۱۱ ـ سازمانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک واقع در محدوده شهرکها و شهرهای جدید وشهرداریها در داخل محدوده شهر، استعلام‌های دریافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه‌های اجرایی طرحهای‌جامع‌، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع‌، در صورت فقدان طرحهای‌تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرهاپیش‌بینی گردیده‌اند، بر اساس مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد.

تبصره ـ در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید،پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید.

ماده ۱۲ ـ هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط‌ به استعلام از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب‌، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت‌عدم تشکیل دهیاری‌، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب‌مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی بر اساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرحهای‌هادی‌، طبق عرف محل‌، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.

ماده ۱۳ ـ سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد واملاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعایت‌کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط‌آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها واصلاحات بعدی آن‌، پاسخ دهند

ماده ۱۴ ـ مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلام‌های به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد واملاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی را که می‌بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایراطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام‌پاسخ دهند

تبصره ۱ ـ در صورت موافقت مراجع فوق‌الذکر با نقشه‌های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط‌ تفکیک‌، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی‌ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد.

تبصره ۲ ـ نقشه‌های تفکیکی پیشنهادی ازسوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید جهت تأیید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد واملاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذی‌ربطارسال خواهد شد. مراجع مذکور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب‌، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ‌وصول‌، اظهار نظر خواهند نمود.

تبصره ۳ ـ در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید، اظهار نظر درخصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ تأمین و واگذاری تأسیسات زیربنایی موضوع ماده (۸) قانون (آب‌، برق‌، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن‌)موکول به ارایه پروانه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تأییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود

ماده ۱۶ ـ مفاد ماده (۶) قانون برای آن دسته از اراضی و املاک که بر اساس اسناد عادی و دست نویس طبق ‌قوانین دیگر قابلیت تفکیک و یا صدور سند یافته باشند از جمله مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) موضوع قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و در کلیه واگذاریهای زمین توسط مراجع مختلف برای ‌امر مسکن از جمله سازمان ملی زمین و مسکن‌، شهرداریها و کمیسیونهای موضوع ماده (۳۲) لایحه قانونی‌ واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۵۹ ـ و قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگلها و منابع طبیعی و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شده‌اند نیز لازم‌الاجرامی‌باشد

تبصره ـ نقشه تأیید شده موضوع ماده‌(۴) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مبنای‌تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک‌ قرار می‌گیرند، منحصراً مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه‌های مذکور بعد از تفکیک می‌باشند و در هر حال تغییر کاربری این اراضی به مسکونی ممنوع است‌.

ماده ۱۷ ـ کلیه مراجعی که در محدوده (قانونی‌) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای‌جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، بر خلاف مفاد این قانون تصمیم‌گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت وسازهای غیرقانونی اقدام نموده یا مؤثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸ ـ درج شماره‌، تاریخ و نام صادر کننده مجوز در آگهی‌های تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون‌الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات‌، صدا و سیما و سایر رسانه‌های‌گروهی و نصب در اماکن عمومی می‌باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این‌موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هر گونه تخلف از این ماده را پیگیری‌نماید.

ماده ۱۹ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهای‌ مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات‌، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که دراجرای مفاد ماده (۶) قانون‌، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه‌های ‌تفکیک مصوب مرجع قانونی است‌، اکیداً خودداری نمایند.

تبصره ـ وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیین‌نامه توسط بنگاههای معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن وشهرسازی مبنی بر وقوع تخلف‌،برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل‌آورند.

ماده ۲۰ ـ وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این ‌آیین‌نامه پس از احراز آن‌، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به مراجع‌ صالح  قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذیربط‌ می‌توانند ابطال اقدامات خلاف‌، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق ‌مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.

ماده ۲۱ ـ دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مسؤلیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آیین‌نامه را بر عهده خواهد داشت‌

محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

منبع: https://www.mrud.ir/شهر-سازی/قوانین-و-مقررات-شهرسازی-و-معماری/آیین-نامهها-و-دستورالعملها/آیین-نامه-اجرایی-قانون-منع-فروش-و-واگذاری-اراضی-فاقد-کاربری-مسکونی-برای-امر-مسکن-به-شرکتهای-تعاونی-مسکن-و-سایر-اشخاص-حقیقی-و-حقوقی

برچسب: آیین نامه و دستورالعمل

فهرست مطالب

5/5

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

  • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
  • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
  • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
  • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

سبد خرید شما

موردی یافت نشد
جمع فرعی تومان۰
حمل دریایی تومان۰
مالیات تومان۰
جمع تومان۰
0
دریافت نوتیفیکیشن از Urbanity.ir آیا می خواهید از جدید ترین مطالب و آموزش ها و تخفیف ها بدون سر زدن به سایت باخبر شوید؟ خیر بله