طرح ريزي و مديريت مجموعه شهري تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آنها - انجمن شهرسازی ایران
آیین نامه و دستور العمل ها

طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها

تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۸:۱۶:۱۱ | دسته بندی: دستورالعمل

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۴/۱۰۰ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۴ وزارت مسکن و شهرسازی، و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور امکان و ایجاد برنامه‌ریزی واحد برای شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور، چهارچوب طرح‌ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها را به شرح زیر تصویب نمود: “طرح‌ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها

ماده ۱

مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن شامل شهرهای واقع در شهرستانهای تهران، دماوند، ری، شمیرانات، کرج، ورامین، اسلامشهر، ساوجبلاغ و شهریار است و محدوده مجموعه شهری سایر شهرهای بزرگ (مشهد، اصهفان، تبریز و شیراز) به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین میشود. تبصره ۱ـ تعریف مجموعه شهری و شاخصهای آن در شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین خواهد شد. تبصره ۲ـ سایر مجموعه‌های شهری بزرگ پس از تعیین ضوابط مندرج در تبصره (۱) این ماده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری با تصویب وزارتهای مسکن و شهرسازی و کشور به عنوان مجموعه شهری شناخته شه و مشمول مقررات این مصوبه می‌شوند.

ماده ۲

هر مجموعه شهری به محدوده‌های کوچکتری متشکل از حریم‌های شهرداریهای داخل مجموعه تقسیم میشود، حتیالامکان به طوری که هیچ نقطهای از سطح این مجموعه خارج از حوزه نظارت و حریم شهرداریهای داخل این مجموعه واقعی نگردد.

ماده ۳

در اجرای مفاد این مصوبه، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به انجام وظایف زیر میباشد: الف ـ ظرف مدت ۶ ماه نقشه محدوده استحفاظی کلیه شهرهای “مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن” را همراه با ضوابط و مقرارت اجرایی داخل آنها تهیه نمود و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برساند. ب ـ ظرف مدت ۲ سال طرحمجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن” و ظرف مدت ۳ سال طرح مجموعه شهری سایر شهرهای بزرگ و پس از آن سایر مجموعه های شهری موضوع این مصوبه را همراه با طرحهای جامع شهرهای داخل این مجموعه‌ها به استثنای نقاطی که دارای طرح جامع مصوب هستند. تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برساند. وزارت مسکن و شهرسازی هر ۵ سال یک بار نسبت به تهیه طرح تجدیدنظر مجموعه‌های شهری یاد شده اقدام خواهد کرد. ج ـ کمیته‌ای را با شرکت نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تشکیل دهد و روش تأمین منابع مالی لازم، جهت اجرای طرحهای جامع و تفصیلی مصوب داخل محدوده این آئین‌نامه را پیشبینی و به تصویب مراجع ذیربط برساند. د ـ در طرح‌ریزی مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ در تعیین کاربری اراضی مطابق قوانین محل استقرار خدمات، نحوی تعیین شود، که حتیالامکان محل خدمات مورد نیاز این مجموعه‌ها به صورت غیرمتمرکز در شهرهای اطراف داخل این مجموعه‌ها تعیین و توزیع گردد. هـ ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی مناطق شهری کشور. در اجرای این وظیفه و به استناد ماده ۸ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کلیه شهرداریها، سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات موردنیاز را در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند. تبصره ـ جهت اجرای وظایف مندرج در این ماده در سال جاری از محل اعتبارات دولت بودجه لازم در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد. اعتبار لازم جهت تهیه و تکمیل طرحها و بودجه سنوات بعدی این وزارتخانه پیشبینی خواهد شد

ماده ۴

در اجرای مفاد این مصوبه وزارت کشور مکلف است در “مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن” نسبت به شناخت شهر و استقرار شهرداری در کلیه نقاط جمعیتی واجد شرایط مندرج در قانون تقسیمات کشوری اقدام نماید. تبصره ـ جهت انجام وظایف مندرج در این ماده اعتبار لازم در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد

ماده ۵

وزارت کشور مکلف است در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداریها و به منظور هماهنگی نمودن برنامه‌های پنجساله عملیات نوسازی شهرداریهای مشمول این مصوبه به ویژه آن دسته از فعالیتهایی که جنبه فراشهری دارد اقدامات لازم را معمول دارد

ماده ۶

کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط و شهرداریها موظفند از هرگونه تغییر کاربری اراضی بدون طی مراحل قانونی آن خودداری نموده و از هر گونه ساخت و ساز غیرقانونی ممانعت کرده و در صورت احداث در حدود مقررات لازم را در خصوص تخریب مبذول دارند. تبصره ـ تأسیسات زیربنایی نفت، گاز، پست و مخابرات، آب و برق از مفاد این ماده مستثنی میباشند.

ماده ۷

دستگاههای اجرایی موظفند در انتخاب مکان اجرای طرحهای عمرانی ملی و استانی در مجموعههای شهری موضوع این مصوبه، براساس سطحبندی خدمات و توصیه‌های طرحهای مصوب مجموعه شهری اقدام نمایند. تبصره ۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کلیه اطلاعات و توصیه‌های طرح را به موقع در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه قرار دهد. تبصره ۲ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی انتخاب مکان طرحها را با طرحهای مصوب مجموعه شهری مطابقت دهد.

ماده ۸

در اجرای سیاستهای تمرکز زدایی از مجموعه شهری تهران مفاد مصوبات شماره‌های ۱۴۳۴۵/ ت ۶۷ هـ مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۰ و ۴۴۹۴۲ / ت ۳۰۷ هـ و ۴۴۹۴۷ / ت ۳۰۵ هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۷۰ هیأت وزیران مجدداً مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته، “محدوده شهر تهران” در مصوبات یاد شده به “محدوده مجموعه شهری تهران” اصلاح میگردد

ماده ۹

به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمرکز زدایی از مجموعه شهری تهران دستگاههای ذیل موظف به انجام اقدامات زیر در مراکز استانهای کشور بوده و مکلفند هر شش ماه یکبار نتیجه اقدامات خود را به هیأت وزیران گزارش دهند: الف ـ وزارت بازرگانی: برقراری تسهیلات لازم برای انجام امور مربوط به صادرات و واردات توسط شرکتها. ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: برقراری تسهیلات لازم برای انجام عملیات ارزی مرتبط با فعالیتهای تجارت خارجی. ج ـ گمرک ایران: برقراری تسهیلات لازم برای انجام تشریفات مربوط به ترخیص کالا.

ماده ۱۰

وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور هر یک در محدوده وظایف محول شده عهده دار نظارت بر حسن اجرای این مصوبه هستند.

منبع: https://www.mrud.ir/شهر-سازی/قوانین-و-مقررات-شهرسازی-و-معماری/آیین-نامهها-و-دستورالعملها/طرح-ریزی-و-مدیریت-مجموعه-شهری-تهران-و-سایر-شهرهای-بزرگ-کشور-و-شهرهای-اطراف-آنها

برچسب: آیین نامه و دستورالعمل

فهرست مطالب

5/5

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

  • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
  • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
  • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
  • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

سبد خرید شما

موردی یافت نشد
جمع فرعی تومان۰
حمل دریایی تومان۰
مالیات تومان۰
جمع تومان۰
0
دریافت نوتیفیکیشن از Urbanity.ir آیا می خواهید از جدید ترین مطالب و آموزش ها و تخفیف ها بدون سر زدن به سایت باخبر شوید؟ خیر بله