آيين نامه اجرايي قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي - انجمن شهرسازی ایران
آیین نامه و دستور العمل ها

آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۸:۱۵:۴۲ | دسته بندی: دستورالعمل

ماده ۱

بنیاد مسکن پس از مطالعه دقیق در مورد کمبود مسکن و تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری در کلیه مناطق کشور با توجه به امکانات خود و مسکن مورد نیاز هر منطقه، نسبت به تدوین برنامه‌های تولید انبوه مسکن خود اقدام مینماید.

ماده ۲

به منظور اجرای مواد ۲ و ۳ اساسنامه بنیاد مسن موضوع احداث مجتمع‌های زیستی و واحدهای مسکونی ارزان قیمت شهری و روستائی بنیاد مسکن میتواند از تسهیلات اعتباری کلیه بانکهای کشور در قالب عقود اسلامی و یا عملیات بدون ربای بانکی استفاده نماید. تبصره ـ انعقاد هر گونه قرارداد و ایجاد تعهدات مالی برای بنیاد در مقابل بانکها یا اشخاص حقیقی و حقوقی و روشهای مشارکت و جلب خودیاری مردمی بر اساس دستورالعملی است که به تصویبب سرپرست بنیاد مسکن میرسد.

ماده ۳

به منظور اجرای ماده ۴ اساسنامه و تبصره‌های ذیل آن جهت تهیه زمین مورد نیاز طرحها و پروژه‌های بیناد اقدامات زیر حسب مورد انجام میگیرد: الف ـ تهیه زمین از طریق سازمان زمین شهری به صورت قطعی بر اساس درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. تبصره ـ به سرپرست بنیاد مسکن اختیار داده میشود تا جهت مشخص نمودن روش درخواست و مراحل اجرائی دریافت زمین از سازمان زمین شهری با مدیرعامل سازمان زمین شهری موافقت‌نامهای را تنظیم نمایند. ب ـ تهیه زمین از طریق بیناد مستضعفان (بنیاد جانبازان) بر اساس طرحهای مصوب شورای مرکزی و درخواست سرپرست بیناد مسکن انقلاب اسلامی. ج ـ قبول هبه زمینهای ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی که مایلند زمینهای خود را به بنیاد هبه نمایند. تبصره ۱ ـ قبول همه صرفاً از طریق دفتر مرکزی بنیاد مسکن انجام میگیرد که دستورالعمل مربوط به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید. تبصره ۲ ـ در مورد قبول هبه هماهنگی با دفتر نمایندگی حضرت امام الزامی است. د ـ در جهت اجرای تبصره ۳ ماده ۴ به سرپرست بنیاد مسکن اختیار داده میشود تا دستورالعمل مربوطه را با توافق رئیس سازمان جنگلها و مراتع و همچنین هیأت هفت نفره مرکزی واگذاری زمین تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۴

در صورت عدم امکان تأمین زمین مناسب از طریق ماده ۳ این آئین‌نامه بنیاد میتواند در چارچوب قانون زمین شهری در جهت اجرای مواد ۲ و ۳ اساسنامه نسبت به تهیه زمین از سایر مراجع اقدام نماید.

ماده ۵

امور املاک، مستغلات و زمین (موضوع مواد ۳ و ۴ این آئیننامه) کلاً توسط دفتر مرکزی صورت میگیرد. تبصره: سرپرست بنیاد مسکن میتواند اختیار موضوع ماده ۵ این آئیننامه را به سرپرستان استانها و یا اشخاص دیگر حسب مورد تفویض نماید.

ماده ۶

بنیاد جهت تهیه طرح پروژه‌های مصوب میتواند از خدمات مهندسین مشاور و یا کارشناسان خود در دفتر مرکزی و استانها استفاده نماید. در هر صورت تصویب کمیسیون بررسی و تصویب طرحها حسب مورد قبل از اجرای هر طرح الزامی است..

ماده ۷

اجرای پروژههای مصوب بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور به صورت استفاده از خدمات پیمانکاران و یا به صورت امانی انجام میگیرد.

ماده ۸

بنیاد میتواند از طریق ایجاد شرکتهای وابسته و یا مشارکت بخش خصوصی و دولتی داخلی و خارجی بر اساس قانون تجارت در انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید. تبصره ـ تصویب شورای مرکزی در موارد ماده فوق الزامی است.

ماده ۹

مراحل نظارت بر اجرای پروژه‌ها از طریق دفتر مرکزی بنیاد مسکن بر اساس شرح وظایف پیشبینی شده درساخت ارگان اساسی و نمودار سازمانی مصوب انجام می‌گیرد. تبصره ـ دفتر مرکزی میتواند در جهت انجام مراحل نظارت ماده فوق از خدمات شخصیتهای حقیقی و حقوقی به موجب قرارداد و بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور استفاده نماید.

ماده ۱۰

به منظور تهیه و تولید مصالح ساختمانی بنیاد میتواند مستقیماً نسبت به ایجاد کارگاهها و کارخانه‌های مربوط و یا با استفاده از ماده ۱۸ این آئین‌نامه در جهت ایجاد شرکتهای وابسته و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

ماده ۱۱

به منظور اجرای تبصره ۲ ذیل ماده ۵ اساسنامه به سرپرست بیناد اختیار داده میشود تا نسبت به درخواست انتقال واحدهای تولیدی مذکور در ماده فوق الذکر اقدام مینماید.

ماده ۱۲

در جهت اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ این آئیننامه برنامه تولید، تهیه و توزیع مصالح ساختمانی بنیاد مسکن شامل مطالعه وضعیت موجود مصالح ساختمانی کشور، اهداف، سیاستها و خط مشی بنیاد در زمینه تکنولوژی و توسعه تولید مصالح ساختمانی توسط دفتر مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای مرکزی به مرحله اجراء گذاشته می‌شود.
 

ماده ۱۳

نظارت بر پرداخت و مصرف وامهای قرضالحسنه مسکن روستائی و ارزان قیمت شهری که از محل منابع مالی سیستم بانکی کشور تأمین میشود (موضوع ماده ۶ اساسنامه بنیاد مسن) به موجب دستورالعملی است که با هماهنگی بنیاد مسکن و بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب مراجع ذیربط به مورد اجراء گذاشته میشود. تبصره ـ به سرپرست بنیاد اختیار داده می‌شود تا با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به انجام مراحل تهیه و تصویب دستورالعمل فوق الذکر اقدام مینماید.

ماده ۱۴

آئیننامه اجرائی مواد ۷ و ۸ اساسنامه به صورت جداگانه تهیه و پس از طی مراحل قانونی به مورد اجرا گذارده می‌شود.

ماده ۱۵

آئین‌نامه اجرائی فصل سوم اساسنامه در ساخت ارکان اساسی و نمودار سازمانی بنیاد منظور، که با تصویب مراجع پیشبینی شده در این قانون به مورد اجراء گذارده میشود

ماده ۱۶

پس از تهیه طرح و انجام اقدامات اولیه برای ساخت واحدهای مسکونی و یا مجتمع‌های زیستی روستائی و شهری استفاده از منابع مالی منظور شده در اساسنامه بنیاد فقط با تصویب دفتر مرکزی و بر اساس برنامه و بودجه پیشبینی شده صورت می‌پذیرد .

ماده ۱۷

ایجاد هر گونه تعهد مالی یا افتتاح حساب جاری و قرضالحسنه دریافت کمکهای مردمی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با مجوز دفتر مرکزی صورت می‌گیرد و به موجب دستورالعملی است که به تصویب سرپرست بنیاد خواهد رسید.

ماده ۱۸

کلیه درآمدهای حاصله از فعالیتهای بنیاد مسکن در سراسر کشور به حساب تمرکزی وازیر میگردد و کلیه هزینه‌ها اعم از جاری و عمرانی در قالب اعبتارات مصوب به مصرف خواهد رسید.

ماده ۱۹

در مواردیکه از منابع بانکی جهت سرمایهگذاری در ایجاد واحدهای مسکونی استفاده میشود با توجه به وضعیت متقاضیان واحدهای مسکونی، بنیاد میتواند از بانکها درخواست نماید که پس از اتمام ساختمان، بانک نسبت به انعقاد قرارداد فروش اقساطی با متقاضیان در قالب مقررات عمومی بانکها اقدام نماید.

ماده ۲۰

بنیاد مؤظف است هر ساله منابع لازم جهت اجرای طرحهائی که به موجب این قانون باید منابع آنها از طریق دولت تأمین شود و همچنین دریافت کمکهای دولت به بنیاد موضوع ردیف ۴ ماده ۱۵ اساسنامه را در قالب برنامه و بودجه سالیانه خود پیشبینی و از طریق وزارت برنامه و بودجه جهت منظور نمودن لایحه قانونی بودجه سالیانه کل کشور اقدام نماید.

ماده ۲۱

در جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۵ اساسنامه، وزارت بازرگانی سهمیه لازم را از مصالح ساختمانی و ماشین آلات مورد نیاز را با توجه به طرحهای اعلام شده بنیاد، در اختیار بنیاد مسکن قرار میدهد.

ماده ۲۲

در جهت سازماندهی تشکیلات و انجام وظایف محوله سیستمها و دستورالعملهای زیر با تصویب شورای مرکزی به مرحله اجراء گذاشته میشود. الف ـ سیستم حقوقی و دستمزد و دستورالعمل استخدامی. ب ـ سیستم گردش مکاتبات و بایگانی. ج ـ سیستم مالی و قیمت تمام شده. د ـ سیستم تدارکات و انبار هـ ـ دستورالعمل برنامه‌ریزی تعمیرات و نگهداری ماشین آلات. و ـ سیستم کنترل کیفیت محصولات. ز ـ سیستم گردش اطلاعات تولیدی. ح ـ سیستم کدگذاری اقلام انبارها و انبارگردانی. ط ـ دستورالعمل واگذاری واحدهای مسکونی. ی ـ دستورالعمل چگونگی قبول هبه و مقررات مالی خاص آن.

ماده ۲۳

آئین‌نامه مالی و معاملات بصورت جداگانه تهیه و پس از طی مراحل قانونی بمورد اجرا گذاشته می‌شود.


ماده ۲۴

تا تصویب آئین‌نامه‌های خاص، دستورالعملها و سیستمهای مذکور در این آئین‌نامه، آئیننامه‌ها و دستورالعملهای موجود ملاک عمل میباشد

ماده ۲۵

از تاریخ تصویب این آئین‌نامه کلیه مقررات مغایر با آن ملغی میگردد. این آئین‌نامه در ۲۵ ماده و ۸ تبصره تهیه و از تاریخ تصوی به مورد اجرائ گذارده خواهد شد. نماینده حضرت امام در بنیاد مسکن و ریاست شورا وزیر مسکن و شهرسازی و عضو شورا سرپرست بنیاد مسکن و عضو شورا عضو شورا باستناد ماده ۱۹ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آئین‌نامه اجرائی فوق مورد تصویب اینجانب قرار گرفت. وزیر مسکن و شهرسازی

منبع: https://www.mrud.ir/شهر-سازی/قوانین-و-مقررات-شهرسازی-و-معماری/آیین-نامهها-و-دستورالعملها/آیین-نامه-اجرایی-قانون-اساسنامه-بنیاد-مسکن-انقلاب-اسلامی

برچسب: آیین نامه و دستورالعمل

فهرست مطالب

5/5

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

  • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
  • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
  • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
  • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

سبد خرید شما

موردی یافت نشد
جمع فرعی تومان۰
حمل دریایی تومان۰
مالیات تومان۰
جمع تومان۰
0
دریافت نوتیفیکیشن از Urbanity.ir آیا می خواهید از جدید ترین مطالب و آموزش ها و تخفیف ها بدون سر زدن به سایت باخبر شوید؟ خیر بله