از تعدادی مهندس خانم یا آقا (عمران و معماری) آشنا به نرم افزار AutoCAD دارای روحیه همکاری تیمی بصورت تمام وقت یا پاره وقت دعوت به همکاری می نماید (محدوده مترو طالقانی).

en.job.w@gmail.com

توجه: مسئولیت آگهی با شرکت مذکور است.

agencywordpress themes