حتما همه شما شهرسازان با این داستان روبه رو شده اید ولی ما سعی کرده ایم روش رسیدن به  یک پایان خوش را برای استخدام به شما نشان دهیم. http://urbanity.ir/wp-content/uploads/2018/02/استخدام-شهرساز.mp4 ...