موضوع: محورهای اصلی جشنواره: حمل ونقل پاک و ایمن آسیبهای اجتماعی، سلامت روح و روان مسائل زیست محیطی، حفظ و احیاء محیط زیست فرهنگ ایمنی و نقش شهروندان در ایمنی جامعه ایمنی معلولین، سالخوردگان و کودکان ...