پروژه های ارسال شده درسایت کارویار را مشاهده کنید و انجام دهید و کسب درآمد کنید. برای انجام پروژه ها باید قیمت و زمان برای آنها پیشنهاد دهید. پروژه به بهترین قیمت و کوتاه ترین زمان واگذار می شود . ...