اولین جلسه کارگاه تحلیل پرسشنامه و تحلیل آماری پروژه های شهری توسط spss  ، هفته گذشته در تهران برگزار شد . در این جلسه شرکت کنندگان با مفاهیم اولیه و برخی تعاریف و نحوه تکمیل پرسشنامه در برداشت ...