بدینوسیله ‌به استحضار می‌رساند با عنایت به برگزاری موفق " دوره اول همایش ملی مشارکت در ساخت " ، بنیان ایده های ماندگار خاورمیانه در نظر دارد ‌در ‌راستای ‌اقتصاد مقاومتی(تولید و اشتغال) با هدف حرکت در ...