رییس انجمن شهرسازی همان‌طور که می‌دانیم در دهه اخیر رشته مهندسی شهرسازی از پایه ریاضی-فیزیک و به‌موازات آن، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری نیز از پایه علوم انسانی وارد دانشگاه‌های کشور شد و ...