لیست بیانات و اساس دعوت امام مهدی منتظَر ناصر محمد الیمانی از مسلمانان و تمام بشریت شما را به مطالعه و تدبر در مجموعه بیانات امام در وبسایت اصلی دعوت میکنیم: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. ...