طرح‌های معماری و مرمت کوچکترین سطح طرح و مداخله در نظام طرح‌ریزی بازآفرینی، در مقیاس پلاک یا یک بلوک شهری است و عمدتاً معطوف به طرح­های الگوسازی معماری در حوزه مسکن و خدمات و مرمت و بهره‌برداری مجدد ...