بازآفرینی قلمروهای عمومی؛ مجموعه‌های چندعملکردی طرح‌های بازآفرینی قلمروهای عمومی، در قالب طراحی شهری محورها و مراکز محله­ای و شهری یا طراحی مجموعه‌‎های چندعملکردی از جمله طرح‌های موضعی هستند که ...