شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد به منظور جمع آوری تجربیات توسعه گری در ایران ، مستند سازی تجربیات داخلی ، مشارکت بخش خصوصی در ساخت و توسعه شهرک ها و مجتمع های مسکونی را از طریق مجری ذیصلاح و ...