قبرستان عجیب و عمودی در برزیل قبرستان عجیب و عمودی در کشور برزیل وجود دارد و اجاره سه ساله تدفین در این ساختمان غول آسا ۱۰ هزار تا ۳۵۰۰۰ رئال برزیل است. قبرستان عجیب در کشور برزیل قبرستان عمودی در ...