صرف سایه اندازی به ملک مجاور نمی تواند موجب ضرورت قلع بنا باشد مرجع صدور: شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری رای دیوان با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداریها دلایل ضرورت قلع تأسیسات و ...