عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و نائب رئیس ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در حاشیه چهل و نهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، گفت: چهار و نیم میلیون نفر در بافت های ناکارآمد شهری، سکونتگاههای ...