وزیر راه و شهرسازی گفت: هدف ما بهبود خدمات روبنایی و زیربنایی است و به این نکته توجه داریم که بدون خدمات روبنایی و زیربنایی سکونتگاه مفهوم و معنایی ندارد بنابراین به این موضوع توجه ویژه ای داریم. به ...