کاندیدا های محترم برای اطمینان و تخمین میزان شرکت کننده و تعداد آرای هر کاندید می توانید لینک و یا متن زیر را برای هواداران خود منتشر کنید و شاهد رای آنها باشید .   لطفا در نظرسنجی انتخابات نظام ...