قوانین و مقررات شهرسازی نمونه های ذیل از عوارض غیر قانونی شهرداری ها هستند که در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است (احصاء عناوین): ۱. وضع عوارض و بهای خدمات کسب و پیشه و مشاغل برای بانک ...