اولین نشست از سلسله نشست های دفتر هجدهم با موضوع “قزوین در مسیر بازآفرینی” برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، اولین نشست از سلسله نشست های دفتر هجدهم با موضوع “قزوین در ...