استان خراسان رضوی دارای ۷۳ نقطه شهری است که ۳۱ شهر آن با مساحت ۵۲۸۴۵ هکتار، دارای ۹۲۰۲ هکتار بافت های ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی است. به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری، دبیرخانه ستاد ...