نشست تخصصی”چگونه کتاب فروشی ها چهره شهرها را تغییر می دهند” فردا در خانه گفتمان شهر تهران برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، خانه گفتمان شهر تهران به مناسبت سومین سالگرد ...