۰۸/۰۹/۲۰۱۸, ۱۱:۰۳ - عباس ریاضت: جلسه ۲۵ : شنبه ۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲۳ موضوع: تکمیل جدول در ابعاد آسیب پذیری(فناوری و نهادی) در مرحله "واکنش"چرخه تاب آوری شهری در مقابل زلزله. مرحله واکنش: واکنش ما در همان ...