۳۰/۰۷/۲۰۱۸, ۱۹:۱۰ – عباس ریاضت: هشتمین جلسه: دوشنبه ۹۷/۵/۹ ساعت ۲۲ موضوع: تکمیل جدول ابعادآسیب پذیری در چرخه تاب آوری شهری در مقابل زلزله ❓سوال امشب این جلسه بدین شکل است که : یک شهر قبل از زلزله و ...