دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اظهارداشت: افزایش کیفیت زندگی ساکنین در محلات هدف بازآفرینی شهری به عنوان سیاست و رویکرد دولت درحوزه بازآفرینی شهری به شمار می آید. به گزارش روابط عمومی شرکت ...