دبیرخانه مسابقه «ایده‌ای برای بازآفرینی میراث صنعتی ریسباف» نتایج نهایی مسابقه «ایده‌ای برای بازآفرینی میراث صنعتی ریسباف» را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، این دبیرخانه ...