بخش هدیه یک بهانه برای در نظرگرفتن هدایایی برای شهرسازان است. در روز های خاصی از سال این هدایا در اپلیکیشن شهرساز قرار خواهد گرفت . اپلیکیشن شهرساز را نصب کنید  بخش هدیه را هر روز چک‌کنید شاید در ...