انجمن شهرسازی ایران urbanity.ir  همکاری خود را با کانون همیاری علوم شهری آغاز کرد . اخبار و اطلاعیه های کانون از این پس از طریق همین صفحه به آدرس http://urbanity.ir/?page_id=3258  اطلاع رسانی خواهد ...