آدرس محل تشکیل کلاس جی آی اس

آدرس انجمن شهرسازی ایران در اصفهان

اصفهان ،خیابان شیخ بهایی ،بن بست ۳۴  ذوالفقار ساختمان بانکی طبقه سوم شرکت اسپادان مشاور (انجمن شهرسازی ایران Urbanity)

تلفن: ۰۳۱۳۲۳۵۶۸۷۲